Tượng Tam Thế Phật (Phật Thích Ca - A Di Đà -Dược Sư

Tượng Tam Thế Phật ở đây, chữ Thế ở đây còn có thể hiểu là Thế giới. Thế giới trong đạo Phật gồm có: 

+ Phương Đông thế giới của Phật Dược Sư

Là vị giáo chủ ở phương Đông có thế giới Tịnh Lưu Ly. Ngài dùng nguyện lực và công đức chế tác những diệu dược chữa lành khổ bệnh của chúng sanh mọi loài. Hai bên là Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát

+ Phương Tây Thế giới của Phật A Di Đà

Là giáo chủ nơi Tây Phương tịnh độ, trong quá trình tu Bồ Tát đạo, Ngài dùng nguyện lực và công đức để thiết lập thế giới an lành ở phương Tây, nơi để chúng sanh đầy đủ thiện căn sau khi lâm chung được tái sanh về đấy.

+ Trung tâm Thế giới của Phật Thích Ca

Là bậc giáo chủ ở Ta Bà, Ngài tuyên thuyết diệu pháp, giới thiệu cho chúng sanh các Đức Phật và tịnh thổ ở mười Phương.

Đức Phật là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi những đớn đau về tâm hồn và thể xác, khỏi những hiểm nguy và chướng ngại, và giúp họ trừ diệt ba độc tố – tham trước, sân hận và si mê – cội nguồn của mọi bệnh tật và nguy hại. Ngài là đấng Y vương Toàn giác cho tất cả muôn loài chúng sanh.

Hiển thị kết quả duy nhất

Home
Tìm
0Giỏ

0931119880

Chuyển đến thanh công cụ