Trong Phật Pháp Chỉ Có Buông Xuống Mới Có Thể Tiến Lên Cao

Tôi suốt đời tôn trọng thầy, lúc gặp mặt thầy trong ngày đầu tiên, thầy đã dạy tôi “thấy thấu suốt, buông xuống”. Tôi mới biết người tu hành từ Sơ Phát Tâm cho đến địa vị Như Lai tu gì. Thấy thấu suốt, buông xuống! Buông xuống giúp cho thấy thấu suốt, thấy thấu suốt lại giúp buông xuống, hai phương pháp này giúp đỡ thành tựu lẫn nhau từ Sơ Phát Tâm cho đến địa vị Như Lai.

Đẳng Giác Bồ Tát nếu buông một phẩm tập khí sanh tướng vô minh cuối cùng xuống sẽ viên mãn, vẫn là buông xuống! Chỉ có buông xuống mới có thể tiến lên cao, chỉ có hiểu rõ mới thật sự chịu buông xuống. Do quý vị chẳng hiểu rõ, nên không buông xuống được. Hễ hiểu rõ sẽ buông xuống.

Hiện thời, điều đáng quý là hiểu rõ rành rẽ thế giới Cực Lạc, hiểu rành rẽ thế giới này. So sánh giữa hai thế giới bèn buông thế giới Sa Bà xuống, ta về thế giới Cực Lạc. Điều này là trọng yếu. Quý vị thật sự muốn buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, điều này nói dễ, làm chẳng dễ. Thật sự là khó!

tây phương tam thánh

Do nguyên nhân gì? Nghiệp chướng phiền não tập khí quá nặng từ vô lượng kiếp đến nay đã tích lũy những thứ này, đâu có dễ dàng nói buông xuống liền buông xuống như vậy được! Nay chúng ta buông thân, tâm, thế giới xuống, đó là phần chút ít, rất nhỏ của tập khí phiền não. Chỉ cần chịu buông thứ ấy xuống sẽ có thể vãng sanh.

Do vậy, đến thế giới Cực Lạc nhất định phải tin sâu chẳng nghi: Đức Phật chẳng nói một lời hư giả nào! Nay chúng ta chẳng thể nghe lời con người trong thế gian này. Lời giả quá nhiều, nói lời gạt người nhiều quá! Phật, Bồ Tát chẳng nói câu nào lừa người. Phải tin sâu chớ ngờ điều này! Nhất định phải tin: Đến thế giới Cực Lạc đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Lời này chính là “pháp khó tín”. Do vậy, kinh này được gọi là “khó tin”, [pháp môn được giảng trong] kinh này được gọi là “pháp khó tin”.

phật a di đà gỗ

[Trong các thế giới phương khác] đâu có chuyện một phẩm Kiến Tư phiền não chưa đoạn, đến thế giới Cực Lạc bèn có thể hưởng thụ sự đãi ngộ như Thất Địa Bồ Tát (A Duy Việt Trí là Thất Địa). Sự đãi ngộ như Thất Địa Bồ Tát do A Di Đà Phật ban cho, chẳng phải do chính mình có, mà do A Di Đà Phật ban cho.

Nguồn: Đường Về Cõi Tịnh

Tượng Phật A Di Đà gỗ (Tượng Phật A Di Đà). Tôn tượng Phật A Di Đà gỗ bên trên có phát hành tại Cuahangphatgiao.vn văn hóa phẩm Phật giáo – 128B Trần Phú, P4, Q5

Home
Tìm
0Giỏ

0931119880

Chuyển đến thanh công cụ